Opłaty

Z transakcjami kupna/sprzedaży na rynku nieruchomości związane są następujące opłaty:

TAKSA NOTARIALNA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 października 2001 roku w sprawie taksy notarialnej określa maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne dokonywane przez notariuszy prowadzących kancelarie notarialne. Notariusz może w umowie ze stroną czynności notarialnej ustalić wynagrodzenie niższe niż wynikające ze stawek taksy notarialnej. Jeżeli natomiast dokonanie czynności notarialnych wymaga wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notariusz może ustalić wynagrodzenie wyższe, lecz nie przekraczające dwukrotnego wynagrodzenia przewidzianego za daną czynność.

Wartość nieruchomości Taksa notarialna
do 3.000,00 zł 100,00 zł
od 3.000,00 zł
do 10.000,00 zł
100,00 zł + 3,0% od nadwyżki powyżej 3.000,00 zł
od 10.000,00 zł
do 30.000,00 zł
310,00 zł + 2,0% od nadwyżki ponad 10.000,00 zł
od 30.000,00 zł
do 60.000,00 zł
710,00 zł + 1,0% od nadwyżki ponad 30.000,00 zł
od 60.000,00 zł
do 1.000.000,00 zł
1.010,00 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000,00 zł
od 1.000.000,00 zł
do 2.000.000,00zł
4.770,00 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000,00 zł
powyżej 2.000.000,00 zł  6.770,00 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000,00 zł,
nie więcej jednak niż 10.000,00 zł,
a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi
do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500,00 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 • przebieg licytacji lub przetargu,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość, albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3 w/w Rozporządzenia (stawki opisanej w tabeli powyżej).

Taksa notarialna opisana w powyższej tabeli jest to taksa stosowana wtedy, gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną (całość taksy notarialnej). Od całości taksy notarialnej notariusz nalicza podatek VAT w wysokości 23% wtedy, gdy osoba kupująca nieruchomość posiada już inną nieruchomość. Natomiast gdy jej nie posiada ani nie dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, podatek VAT wynosi 7%.
Za sporządzenie aktu notarialnego umowy dotyczącej zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka danej spółdzielni) – maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi połowę wynagrodzenia według stawek taksy notarialnej przewidzianej jako całość tejże taksy.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRANWYCH

W przypadku nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% ceny podanej w akcie notarialnym (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 86 z 2000 r.)

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności (umowa przedwstępna), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

W transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach danej czynności cywilnoprawnej.

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W transakcjach kupna/sprzedaży na rynku nieruchomości płatnikami tego podatku są notariusze (w praktyce oznacza to, że notariusze obliczają i pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości).

OPŁATA SĄDOWA

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych (zastępująca starą ustawę z dnia 13 czerwca 1967r.), której przepisy obowiązują od dnia 02 marca 2006r., przewiduje następujące opłaty sądowe w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych:

Czego dotyczy opłata Wysokość opłaty stałej
wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego 200 zł
wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego
(jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie
proporcjonalnie do wysokości udziału, jednak nie mniej niż 100 zł
wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności) 150 zł
wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu (w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami)  150 zł
wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł
wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
wniosek o założenie księgi wieczystej 60 zł
wniosek o połączenie nieruchomości w jednej, istniejącej już księdze wieczystej
(niezależnie od liczby łączonych nieruchomości)
60 zł
wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
wniosek o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej 60 zł
wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 60 zł
wniosek o dokonanie innych wpisów 60 zł
wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej 100 zł

PROWIZJA BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Prowizja biura obrotu nieruchomościami w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości wynosi 3 – 5% wartości nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości. Natomiast prowizja biura w transakcjach najmu/wynajmu nieruchomości stanowi z reguły równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu danej nieruchomości.

Agencje obrotu nieruchomościami świadczą klientom swoje usługi polegające na szeroko rozumianej pomocy w zawarciu transakcji na rynku nieruchomości. Usługi te wykonywane są przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (poparte licencjami Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast), posiadające określony zasób wiedzy i działające w oparciu o znane normy etyki i standardy zawodowe. Istotą pośrednictwa jest kojarzenie stron transakcji jednak jego rola na rozwiniętych i rozwijających się rynkach nieruchomości jest znacznie szersza i obejmuje między innymi zapewnienie klientom bezpieczeństwa poprzez dbanie o sprawdzenie wszelkich okoliczności prawnych i faktycznych związanych z daną transakcją i jej przedmiotem.